Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže „Kup 3 výrobky Moravia a vyhraj“

Tato pravidla jsou vydána za účelem pořádaní spotřebitelské soutěže Kup 3 výrobky Moravia a vyhraj (dále jen „soutěž“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost MORAVIA LACTO a.s. se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 49 96 98 97, (dále jen „Organizátor“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 12.6.2023 do 23:59 hodin dne 31.7.2023 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž nazvanou „Kup 3 výrobky Moravia a vyhraj“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví úplná pravidla a podmínky Kampaně. Pravidla a podmínky Kampaně jsou k dispozici na internetové stránce Úvod - Vypečené grilování (mleko.cz) .

 

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

2.1. Zákazník – spotřebitel, fyzická osoba, s doručovací adresou v České republice, starší 18 let (dále jen „Účastník“) se zapojí do soutěže o výhry:

  1. Hlavní výhra: 2x Celodenní vstupenka pro 4 osoby do zábavního parku Šikland s atrakcemi, občerstvením a vstupem do strašidelného zámku Draxmoor v hodnotě 3200 Kč; provozovatel parku Pro West company s.r.o., Zvole 49, 592 56 Zvole, IČ: 09191798,
  2. Vedlejší výhra: 3x celodenní vstupenka pro dvě osoby na Setkání hasičů a hasičské techniky Oheň a voda OHEŇ A VODA - ŠIKLÁK 2023 - Zábavní park Šikland (sikland.cz) ,

(ii) Vedlejší výhra: 12 krát balíček výrobků Moravia, (dále jen „Výhra“) tím, že splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech, zejména:

2.1.1. v době konání kampaně zakoupí v libovolném obchodě v jednom nákupu 3 výrobky prodávané pod značkou Moravia a vyráběné v závodech Moravia Lacto a.s. nebo Mlékárna Olešnice a.s. (dále jen „Produktu“), vyfotí či naskenuje účtenku, kde figurují zakoupené produkty a vyplní registrační formulář na Úvod - Vypečené grilování (mleko.cz), kam vloží i vyfocenou či naskenovanou účtenku. Účtenka musí být čitelná a musí z ní být zřejmé, že byly zakoupeny soutěžní výrobky a kdy, v jakém obchodě a krajině to bylo. Nečitelné a neúplné účtenky budou vyřazeny.

Účastník je povinen si uchovat originál účtenky dokládající vlastnictví soutěžních výrobků pro případnou kontrolu ze strany organizátora, a to nejméně po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Účastník svým zapojením do soutěže stvrzuje své autorství poskytnutých scanů nebo fotografií a potvrzuje, že se nejedná o fotomontáž nebo převzatou fotografii od jiného vlastníka či veřejného zdroje.

Každou účtenku je možné nahrát v rámci soutěže jako celku pouze jednou. Organizátor si vyhrazuje právo účastníka soutěže ze soutěže vyloučit v případě pochybnosti o pravosti účtenky.

Do losování budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splnili pravidla soutěže, a účtenky, které byly nahrané řádně a včas osobou, která splňuje podmínky pro účast v soutěži. Organizátor neodpovídá za funkčnost sítě internet či jiné technické problémy. V případě, že účastník soutěže řádně nepředloží všechny požadované doklady nebo je nepředloží v uvedené lhůtě, doklady budou nečitelné, poškozené, nebudou celé, nebudou prokazovat provedení soutěžního nákupu v souladu s těmito pravidly, popř. z nich bude zřejmé jakékoliv porušení či nesplnění pravidel soutěže, bude ze soutěže vyloučen a nestane se výhercem.

Do slosování o vedlejší výhry z každého soutěžního období jsou zařazeni pouze registrace provedené v daném soutěžním období dle harmonogramu soutěže. Po skončení každého soutěžního období o vedlejší výhry, budou všichni účastníci z dalších kol soutěže o vedlejší výhry vyřazeni. Každý soutěžící se však může zúčastnit v rámci jednoho soutěžního období nebo v rámci více soutěžních období opakovaně, ale vždy s registrací nové účtenky, a to pouze v případě, pokud již nevyhrál v předchozím kole. Stejné účtenky zaregistrované opakovaně budou ze soutěže vyřazeny.

Po skončení trvání celé soutěže, tedy po 31.7. 2023, budou do finálního slosování o hlavní výhru zařazeny všechny registrace splňující pravidla soutěže ze všech soutěžních období mimo již vylosované výherce. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednou.

2.2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

- Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech,

- Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní,

- Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace,

- Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke značce Moravia, jakož i k osobám s Moravií personálně a majetkově spjati, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých,

- Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří zakoupili výrobky za účelem podnikání, dalšího prodeje, či účastníci, kteří výrobky zakoupili za jiným účelem než pro svou a rodinnou spotřebu.

V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

Organizátor si vyhrazuje právo během konání této Kampaně změnit pravidla nebo Kampaň omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.mleko.cz . V takovém případě nemají účastníci soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.

 

3. DALŠÍ PODMÍNKY – HARMONOGRAM SOUTĚŽE, URČENÍ VÝHERCE A DORUČENÍ VÝHRY

3.1 Účastník, který splní podmínky pro účast v Kampani uvedené v těchto pravidlech, se zařadí do slosování o Výhru.

Je stanoveno 5 soutěžních období. Po skončení každého soutěžního období organizátor vylosuje 3 výherce vedlejších cen. Po skončení celého trvání soutěže, tedy po 31. 7. 2023, organizátor vylosuje 2 výherce hlavní ceny ve finálním slosování, a to ze všech soutěžících ze všech soutěžních období, mimo již vylosované výherce vedlejších cen.

Soutěžní období: od 12. 6. 2023 do 19.6. 2023. Losování 3 výherců vedlejších cen proběhne 20.6. 2023.

Soutěžní období: od 20.6. 2023 do 26.6. 2023. Losování 3 výherců vedlejších cen proběhne 27. 6. 2023.

Soutěžní období: od 27. 6. 2023 do 3.7.2023. Losování 3 výherců vedlejších cen proběhne 4.7.2023.

Soutěžní období: od 4.7.2023 do 10.7. 2023. Losování 3 výherců vedlejších cen proběhne 11.7.2023.

Soutěžní období: od 11.7.2023 do 17.7.2023. Losování 3 výherců vedlejších cen proběhne 18.7.2023.

Finální losování výherce hlavní ceny proběhne 1.8.2023.

Losování proběhne formou automatizovaného náhodného výběru ze seznamu registrovaných soutěžících bez přítomnosti notáře. O losování bude pořízen písemný záznam.

3.2 Do soutěže je vloženo celkem 15 vedlejších výher a dvě výhry hlavní. Výherci vylosovaní ve dnech 20.6. 2023, 27.6.2023, 11.7.2023, 18.7. 2023 obdrží jako vedlejší výhry balíček výrobků Moravia. Výherci vylosovaní dne 5.7.2023 obdrží jako vedlejší výhru dvě vstupenky na akci Oheň a voda. V rámci finálního losování budou ze všech soutěžících ze všech soutěžních období, mimo již vylosované výherce vedlejších cen, vylosováni dva výherci, kteří obdrží hlavní cenu soutěže.

Na výhru se nevztahuje právo vrátit nebo požadovat výměnu zboží bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů, protože se nejedná o jeho nákup přes internetový obchod dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a dárek v soutěži, ani jakoukoliv peněžitou kompenzaci, či jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhru či dárek není možné vymáhat právní cestou.

Výhercem se stane ten účastník soutěže, který zcela splní pravidla této soutěže a zároveň bude organizátorem vylosován jako výherce.

3.4. Předání výhry

Výherci budou o výhře vyrozuměni nejpozději 3 dny po slosování e-mailem, který uvedli při své registraci do soutěže.

Výhra bude výherci zaslána organizátorem nejpozději do 30 dnů od vyrozumění o výhře. Organizátor není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou na adresu výherce.

V případě nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá pořadateli. Výhra propadá pořadateli rovněž v případě, že se do soutěže zapojí a splní podmínky méně účastníků, než je počet výher nebo není-li možné výhry rozdělit z jiného relevantního důvodu v souladu s těmito podrobnými pravidly soutěže a zákonnými předpisy.

V případě, kdy se nepodaří výhru doručit, výhra propadá pořadateli a výherce na ni nemá nárok.

Organizátor neodpovídá za nedoručení Výhry v případě změny nebo chybného uvedení doručovací adresy Výherce ani v případě, že Výherce nebude na uvedené adrese zastižen.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. U Výhry nelze požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

 

4. Zpracování osobních údajů

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů (dále jen „správce“).

Účastí v této soutěži, dle podmínek podrobných pravidel soutěže, uděluje účastník soutěže souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem pro účely realizace této soutěže, a to v rozsahu jméno a příjmení, úplná adresa,  e-mailová adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a pro zaslání a předání výher.

Právním základem zpracování osobních údajů účastníka soutěže je tento souhlas, který projevuje účastník svojí účastí v soutěži, a skutečnost, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů účasti v soutěži. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže souhlas k tomu, aby správce zpracovával osobní údaje účastníka dle dále uvedených podmínek.

Správce bude osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem účasti v soutěži po dobu od začátku soutěže 12.6.2023 do 31. 12. 2024, nebo do doby, než tento souhlas účastník soutěže odvolá, maximálně však po dobu 5 let.

V případě, kdy účastník soutěže projevil dobrovolný souhlas se zasíláním obchodních sdělení organizátora, který není pro účast v soutěži povinný, bude jeho e-mailová adresa dále využívána k zasílání těchto sdělení, a to až do doby, než tento souhlas odvolá, nejdéle však po dobu 5 let.

Správce informuje účastníky soutěže, že k osobním údajům bude mít přístup správce a osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, dále poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher, poskytovateli mailingového softwaru (dále jen „zpracovatelé“). Tito zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení, která budou dostatečně chránit práva a osobní údaje účastníka soutěže. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro realizaci soutěže a splnění zákonných požadavků.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mlekarna.moravia@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu před losováním znamená vyřazení účastníka ze soutěže, odvoláním souhlasu před doručením výhry znamená zřeknutí se výhry. Pokud bude souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů v rámci výše uvedené doby pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu organizátora, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Správce osobních údajů může účastník soutěže kontaktovat na emailu: mlekarna.moravia@gmail.com či písemně na adrese správce MORAVIA LACTO a.s. se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi účastníkem soutěže a správcem monitorována.

Účastník soutěže má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v Nařízení.

Účastník soutěže má právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z Nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail www.uoou.cz.

Účastník soutěže poskytuje své osobní údaje zcela dobrovolně a nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje v uvedeném rozsahu neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Pokud ale osobní údaje účastník soutěže správci neposkytne, nebude se moci zúčastnit soutěže. Je však zcela na uvážení účastníka soutěže, zda se chce dobrovolně soutěže účastnit či nikoliv.

 

5. Závěrečná ustanovení

Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Pořadatel a organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele a organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách www.mleko.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti sankcí. Tato pravidla, jak jsou zde uvedená, jsou v rámci Kampaně jediná úplná a konečná.

V ostatním se Kampaň, a tudíž vztahy mezi účastníky a Organizátory, řídí právním řádem České republiky.

Účast v Kampani je dobrovolná a účastník svou účastí v Kampani vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel účastníkem Kampaně či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového účastníka z Kampaně.

Pořadatel soutěže prohlašuje, že se nejedná o žádnou loterii či jinou hazardní hru definovanou zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tato podrobná pravidla se řídí právním řádem České republiky a podmínkami spotřebitelské soutěže specifikovanými zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Veškerá rozhodnutí pořadatele a organizátora jsou konečná bez možnosti odvolání, v případě pochybností o dodržení těchto podrobných pravidel leží důkazní povinnost na účastníkovi.

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na e-mail mlekarna.moravia@gmail.com

V Jihlavě dne 31.5.2023

Top